သတင်းများ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီ များအနေဖြင့်...

Posted on 27 November 2015

Korean Delegation based in Singapore မှ Managing Director, Mr. Yoon Yoon Ha ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ...

Posted on 25 November 2015

Printcare Packaing(Pvt) Ltd.မှ General Manager, Mr. Prshantha Dias သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁)၊...

Posted on 25 November 2015

Morris Corporation မှ Director, Mr. Sunoto Hadi သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊...

Posted on 24 November 2015

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရှိ  ဌာနခွဲအသီးသီးမှ အရာထမ်းများအား ASEAN Economic Community နှင့်စပ်လျဉ်း၍...

Posted on 24 November 2015

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏...

Posted on 23 November 2015

Royal Thai Embassy,Yangon မှ Minister Counsellor of the Office of Commercial Affairs, Mr. Pakainay Leng-EE  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်...

Posted on 20 November 2015

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သီလဝါ ဆိပ်ကမ်းဒေသ၊ သန်လျင်-ကျောက်တန်းနယ်မြေ ရှိ Myat...

Posted on 20 November 2015

Embassy of the Republic of Korea, Yangon မှ Deputy Chief of Mission, Mr. Park Jae Kyung သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 19 November 2015

Pages