တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့

တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့

ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ အရ တစ်နေရာတည်းတွင် လုပ်ငန်းများပြီးစီးစေရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်:

 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများအား     အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လမ်းညွှန်ချက်ပေးရန်၊
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအား အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ    လျှောက်ထားတင်ပြရန် လိုအပ်သည့် လျှောက်ထားလွှာများအား အစိုးရဌာန၊     အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်စားလက်ခံရန်၊
 • ဥပဒေပုဒ်မ ၄၈ (က) အရ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှ ပြုလုပ်နိုင်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(သို့မဟုတ်)ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့်  သတင်းအချက်အလက်များအား တောင်းခံသည့် တောင်းဆိုမှု များအား လက်ခံသွားရန်၊
 • နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများဖြေရှင်းရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကူအညီပေးရေး ကော်မတီအားထောက်ပံ့ကူညီရန် နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကူအညီပေးရန်၊
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကြီးကြပ်ရေး ဌာနခွဲအား အကူအညီပေးသွားရန်၊

ဌာနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို အောက်ဖော်ပြပါ အစိုးရာဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊
 • ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊
 • အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊
 • ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊
 • မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန၊
 • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊
 • စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊
 • ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊
 • သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၊
 • လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန၊
 • အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊
 • စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊
 • မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊
 • ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဦးစီးဌာန၊
 • ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊
 • မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊
 • လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊
 • ကော်မရှင်က အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ဌာနများ။

 

ဆက်သွယ်ရန်

DAW TIN AYE HAN
Deputy Director General
Phone No. - 01 658144

U MYO KHAING OO
Director, OSS
Phone No. - 01 658263

Show Sidebar Menu: 

1