သတင်းများ

Bell Pottinger မှ Chairman-Asia, Mr. Piers Pottinger  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန...

Posted on 24 March 2016

DFDL Myanmar Limited မှ Managing Director William D. Greenlee, Jr. ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 22 March 2016

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့်...

Posted on 22 March 2016

Japan-Myanmar Economy & Investment Center(JMEIC) မှ Director General, Mr. Noriyuki YONEMURA  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည်...

Posted on 22 March 2016

၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊...

Posted on 21 March 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အမှတ် ၁၅၁၊ ယောဂီကျောင်းလမ်း၊ ၁၁ ရပ်ကွက်၊...

Posted on 21 March 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်(၃)ရှိ New...

Posted on 18 March 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဦးပိုင်အမှတ်-၈၉၊ ကွင်းအမှတ်-၁၊...

Posted on 18 March 2016

“Trans-Pacific Partnership” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဌာနတွင်းလစဉ်ဆွေးနွေးပွဲကို (၁၆-၃-၂၀၁၆) ရက်နေ့၊ ညနေ (၃:၀၀) နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 17 March 2016

Pages