ဗီဒီယိုများ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဉီးစီးဌာန (DICA)၏ အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO)အား...

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဉီးစီးဌာန (DICA)၏ အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO)အား...

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဉီးစီးဌာန (DICA)၏ အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO)အား...

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဉီးစီးဌာန (DICA)၏ အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO)အား...

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဉီးစီးဌာန (DICA)၏ အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO)အား...

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဉီးစီးဌာန (DICA)၏ အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO)အား...