မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
docx
Performance Report - Oil Gas Mining Power (English language) 70.17 KB Download
docx
Performance Report - Manufacturing Agriculture Livestock Fisheries (English language) 72.73 KB Download
docx
Performance Report - Hotel Tourism Real Estate Industrial Estate (English language) 75.54 KB Download
docx
Performance Report - Construction Transport Communicatin Other Services (English language) 75.43 KB Download
docx
Performance Report - Construction Transport Communicatin Other Services (English language) 79.72 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၀၉/၂၀၁၅) 8.65 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၀၉/၂၀၁၅) 10.14 KB Download
pdf
ကဏ္ဍအလိုက်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၀၉/၂၀၁၅) 436.96 KB Download
pdf
နှစ်စဉ် ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုပြီးပမာဏ (၀၈/၂၀၁၅) 9.8 KB Download
pdf
၈/၂၀၁၅ - ကဏ္ဍ အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 11.63 KB Download

Pages