မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
Permitted Enterprises by Myanmar Investment Commission Meeting 04 / 2015 45.66 KB Download
pdf
Permitted Enterprises by Myanmar Investment Commission Meeting 03 / 2015 61.55 KB Download
pdf
Permitted Enterprises by Myanmar Investment Commission Meeting 02 / 2015 57.25 KB Download
pdf
Permitted Enterprises by Myanmar Investment Commission Meeting 01 / 2015 56.15 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၀/၂၀၁၅) 8.65 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၀/၂၀၁၅) 10.14 KB Download
pdf
ကဏ္ဍအလိုက်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၀/၂၀၁၅) 413.72 KB Download
pdf
မန္တလေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲ၊ စက်တင်ဘာ (၃၀)၊ ၂၀၁၅ 391.03 KB Download
pdf
နှစ်စဉ် ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုပြီးပမာဏ (၀၉/၂၀၁၅) 7.55 KB Download
pdf
၉/၂၀၁၅ - ကဏ္ဍ အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 8.12 KB Download

Pages