မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၂/၂၀၁၅) 10.97 KB Download
pdf
နှစ်စဉ် ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုပြီးပမာဏ (၂၀၁၅) 444.86 KB Download
pdf
နှစ်စဉ် ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုပြီးပမာဏ (၁၂/၂၀၁၅) 8.32 KB Download
pdf
၁၂/၂၀၁၅ - ကဏ္ဍ အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 9.79 KB Download
pdf
ကဏ္ဍအလိုက်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၂/၂၀၁၅) 436.1 KB Download
pdf
ASEAN-Indian Investment Agreement 2014 (English language) 1.47 MB Download
pdf
ASEAN-China Investment Agreement 2009 (English language) 870.26 KB Download
pdf
ASEAN Comprehensive Investment Agreemet (ACIA) 2012 (English Version) 1.58 MB Download
pdf
Agreement establishing the ASEAN / Australian / New Zealand Free Trade Area 642.48 KB Download
pdf
World Bank: Myanmar Investment Climate Assessment 2015 (English language) 9.48 MB Download

Pages