ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားပုံ အဆင့်ဆင့်

ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားပုံ အဆင့်ဆင့်

အဆင့် ၁
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုချက်များ တင်ပြရန်ပြင်ဆင်ခြင်း
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကမြေပိုင်ရှင်များထံမှ မြေဌားရမ်းခြင်း
ဝန်ကြီးဌာနရှိ OSS (သို့မဟုတ်) DICA မှ အကြံပြုချက်တောင်းခံခြင်း
DICA ၏စီမံရေးရာဌာနမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုချက်ပုံစံဝယ်ယူခြင်း

လိုအပ်ချက်များ: 

မြေငှားရမ်းမှုစာချုပ်မူကြမ်း

 

အဆင့် ၂
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်း
Checklist တွင်ဖော်ပြထားသော လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆိုပြုချက်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ခြင်း
DICAရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနခွဲများသို့(လျှောက်လွှာ) အဆိုပြုချက် စာရွက်စာတမ်း များတင်ပြခြင်း

လိုအပ်ချက်များ: 

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

အဆင့် ၃
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လျှောက်လွှာများ စိစစ်ခြင်း
အဆိုပြုချက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်၍ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက် သည့် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှု ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အဆိုပြုချက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့မှ မေးမြန်းချက်မေးခွန်းများကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
အဆိုပြုချက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက် ရယူခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များ ရှိပါက ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
အဆင့် ၄
MIC ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူခြင်း
သဘာဝပတ်ဝန်ကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စီမံကိန်း(သို့မဟုတ်)သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ် ချက်၊ လူမှုဘဝပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ချက်(သို့မဟုတ်) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကနဦး ဆန်းစစ်ချက်များအား ညှိနှိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုချက် ရှင်းလင်းတင်ပြမှုဆောင်ရွက်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) ငြင်းပယ်ခြင်း

လိုအပ်ချက်များ: 

EMP, EIA and IEE

(လိုအပ်ပါက)