ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၄/၂၀၁၇) 34.93 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၅/၂၀၁၇) ကန့်သတ်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း 128.65 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃/၂၀၁၇) ဦးစားပေးမြှင့်တင်မည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍသတ်မှတ်ခြင်း 92.09 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁/၂၀၁၇) 26.53 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀/၂၀၁၇) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်အမျိုးအစား သတ်မှတ်ခြင်း 111.19 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/ ၂၀၁၈ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကူအညီပေးရေးကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 24.82 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဆက်စပ်သောဥပဒေများ 65.03 MB Download
pdf
မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်နည်းဥပဒေ 2.76 MB Download
pdf
မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ 185.18 KB Download
pdf
အစုစပ်လုပ်ငန်းဥပဒေ (မူကြမ်း) 202.94 KB Download

Pages