ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ 203.6 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ (English Version) 104.2 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ(Unofficial Translation in Thai) 297.81 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ(Unofficial Translation in Simplified Chinese Version) 358.64 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ(Unofficial Translation in Traditional Chinese Version ) 446.37 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ(Unofficial Translation in Japanese) 554.13 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ(Unofficial Translation in Korean) 675.99 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ 1.97 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ(တရုတ်ဘာသာ ပထမပိုင်းနှင့် ဒုတိယပိုင်း) 470.4 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေ (English Version) 1.44 MB Download

Pages