ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ( ၇၇ /၂၀၁၈) 33.25 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၆/၂၀၁၈ 124.62 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ 272.95 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၆၄ /၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ (၂၀၁၇) အရ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်သော တည်ဆဲကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း များကို မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုမီ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်း အတွက် အခကြေးငွေ 43.98 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ( ၆၃/၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ (၂၀၁၇) အရ အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုသည့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှုအတွက် သီးခြားဝန်ဆောင်ခ သတ်မှတ်ခြင်း 36.91 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၆/၂၀၁၈ 210.35 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၀/၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ (၂၀၁၇)အရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းပုံစံ 675 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၅၉/၂၀၁၈) အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ 1.01 MB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၅၈/၂၀၁၈) စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အသင်းအဖွဲ့များအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ 800.25 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၅၇/၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ(၂၀၁၇) အရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် အခကြေးငွေနှင့် နှောင့်နှေးသည့် ပေးပို့တင်ပြခြင်းအတွက် နောက်ကျကြေး 599.54 KB Download

Pages