ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 55.24 KB Download
pdf
ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 63.21 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၅/၂၀၁၉ ဆန္ဒအလျောက်ဖျက်သိမ်းခြင်း (Voluntary Winding Up) မြန်မာကုမ္ပဏီများစာရင်း 121.96 KB Download
pdf
အများနှင့်အကျုံးဝင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုရေးအကျိုး ရည်မျှော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း 49.06 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၆/၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ (ဂျပန်ဘာသာ) 218.96 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၉) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကူအညီပေးရေးကော်မတီ၏ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 844.91 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၉) တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 857.28 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၉) အဆိုပြုချက် စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 650.58 KB Download
pdf
ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် အခြေခံ အချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်းခြင်း 32.07 KB Download
pdf
ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် အခြေခံ အချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်းခြင်း 32.07 KB Download

Pages