ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၇/၂၀၁၉ အဆိုပြုချက်နှင့် အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာပုံစံများ ပြောင်းလဲကြောင်း ကြေညာခြင်း အား သိရှိနိုင်ပါရန် 361.15 KB Download
pdf
နေပြည်တော်ကောင်စီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 55.82 KB Download
pdf
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ခန့်အပ်ခြင်း 55.86 KB Download
pdf
ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင် ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 63.21 KB Download
pdf
ချင်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 58.92 KB Download
pdf
နေပြည်တော်ကောင်စီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 55.9 KB Download
pdf
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 58.31 KB Download
pdf
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 56.52 KB Download
pdf
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 56.43 KB Download
pdf
ပဲခူးတိုင်းဒေသကီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 57.51 KB Download

Pages