ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၁/၂၀၂၀ (နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာ တင်ပြရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ ၈၁၀ အား မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း) 726.03 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၂၀ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏နစ်နာမှုဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်း) 77.28 KB Download
pdf
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ခန့်အပ်ခြင်း 36.02 KB Download
pdf
ဒါရိုက်တာများနှင့် ဆက်နွယ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့ ပေးအပ်သည့် အခကြေးငွေနှင့် အခြားအကျိုး ခံစားခွင့်များအတွက် အတည်ပြုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လမ်းညွှန်ချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း 51.44 KB Download
pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁၇/၂၀၁၉) အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ 2.13 MB Download
pdf
အမိန့်‌ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၅/၂၀၁၉ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း 631.52 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ(၂၀၁၉) 128.98 KB Download
pdf
အချိန်ပိုသတ်မှတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာခြင်း 58.76 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၈၄/၂၀၁၉) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ (၂၀၁၇) အရသတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့်အခကြေးငွေများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း 145.73 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၂/၂၀၁၉ ဆန္ဒအလျောက်ဖျက်သိမ်းခြင်း (Voluntary Winding Up) မြန်မာကုမ္ပဏီများစာရင်း 430.46 KB Download

Pages