ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
ကချင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 41.57 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၅/၂၀၂၀ လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပုံစံနှင့် အခကြေးငွေများ သတ်မှတ်ခြင်း 522.98 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၀ /၂၀၂၀ သီးခြားလွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း 201.57 KB Download
pdf
ကယားပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌခန့်အပ်ခြင်း 35.77 KB Download
pdf
ကယားပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 277.43 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅ /၂၀၂၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပမာဏ တိုးမြှင့်ပြီး ခွင့်ပြုထားသည့်ကာလအတွင်း တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ 163.52 KB Download
pdf
ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 26.54 KB Download
pdf
လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ 10.76 MB Download
pdf
လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ 1.81 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂/၂၀၂၀)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 42.63 KB Download

Pages