FDI အမှန်စီးဝင်မှုအခြေအနေ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမှန် စီးဝင်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှု 188.15 KB Download
pdf
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမှန် စီးဝင်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှု 188.15 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ အထိ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်အား ထုတ်ပြန်ခြင်း 1.17 MB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမှန် စီးဝင်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှု 233.77 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမှန် စီးဝင်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှု 646.56 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ အထိ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်အား ထုတ်ပြန်ခြင်း 57.4 KB Download