သတင်းများ

NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION , Infrastructure Department မှ General Manager, Mr. FITOSHI ANDO ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည်...

Posted on 13 May 2016

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ကိုး​...

Posted on 12 May 2016

          ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်...

Posted on 11 May 2016

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏   Korean Investors...

Posted on 10 May 2016

UK Trade & Investment မှ CEO, Dr. Catherine Raines ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန...

Posted on 10 May 2016

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သတင်းပေးပို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း...

Posted on 09 May 2016

ISCISTECH Business Solution Group (Malaysia) မှ Business Development Director, Mr. Erwin Dickman ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်...

Posted on 09 May 2016

Embassy of Japan မှ Mr. Masahiro FUJIKAWA, Economy & Economic Cooperation Section ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 09 May 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ လှိုင်သာသာမြို့နယ်၊...

Posted on 09 May 2016

Pages