အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) မှ Mr. Peter Brimble အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) မှ Mr. Peter Brimble အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Posted on 20 January 2016

အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) မှ  Mr. Peter Brimble နှင့် အဖွဲ့သည်  ၁၉-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အမှတ် (၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လာရောက်၍ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူဘောင်နှင့် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။