သတင်းမပို့သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခြင်း

သတင်းမပို့သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Posted on 14 December 2015

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီ များအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါက သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သတင်း ပေးပို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသော ကုမ္ပဏီများစာရင်းကို ၁၉-၁၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် DICA Website တွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါ ထပ်မံဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့ချက်နှင့် ပြန်လည်စိစစ်ချက်များအရ ၁၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုထားသော စာရင်းကို ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

 

အသေးစိတ်ကြည့်ရန်