ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြည်တွင်း/ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသူများအတွက် လွယ်ကူလျှင်မြန်ပြီးယုံကြည် စိတ်ချရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်းကျင်ကောင်းကို ဖော်ဆောင်​ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတင်ပြ လျှောက်ထားလွှာများအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုရှင်းလင်းလွယ်ကူစေပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များအား အခွန်ကင်းလွတ် ခွင့်သက်သာခွင့် မက်လုံးများ၊ အာမခံချက်များ၊ အခွင့်အရေးနှင့် အကာအကွယ်များ ပေးထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ နှင့်အညီဖွဲ့စည်း ထားသည့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ-

 • နိုင်ငံတော်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးအေဂျင်စီအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအတွက်ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက် ပေးခြင်း
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုအကြံပြုခြင်း
 • ကင်းလွတ်ခွင့်သက်သာခွင့်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
 • တာဝန်ယူမှုရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကိုအားပေးခြင်း
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

 

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ အဆိုပြုချက်တင်ပြပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိမှသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ရမည့်လုပ်ငန်းများ

 • နိုင်ငံတော်အတွက် မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစား များ
 • မတည်ငွေရင်းကြီးမားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ
 • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဒေသခံလူထုအပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
 • နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေနှင့်အဆောက်အဦများအသုံးပြုသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
 • ကော်မရှင်သို့အဆိုပြုချက်တင်ပြစေရန် အစိုးရအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ

နိုင်ငံတော်အတွက် မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

 • သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ၊  ဆေးဝါးနည်းပညာ၊ ဇီဝနည်း ပညာ နှင့် အခြားအလားတူ နည်းပညာနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ မြို့သစ်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့် မီဒီယာကဏ္ဍများတွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများအနက် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ အထက် ကျော်လွန်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။

 • အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက မြေ သို့မဟုတ် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းအား အသုံးပြု ခွင့်ပေးအပ်ခြင်း၊ ယင်းသို့ အသုံးပြုခွင့်ပေးအပ်ရန် သဘောတူညီမှုပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလားတူ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ခြင်းတို့အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ အထက် ကျော်လွန်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။
 • နိုင်ငံတော်၏ နယ်နိမိတ်နှင့် အခြားနိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက်ရှိသည့် နယ်စပ်မျဉ်း တစ်လျှောက် သို့မဟုတ် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသည့် ဧရိယာအတွင်းတွင် နိုင်ငံခြား သား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်း ထက်ကျော်လွန်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။
 • နိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတွင် နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်း ထက်ကျော်လွန်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။
 • နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖြတ်ကျော်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။
 • မြေဧက ၁၀၀၀ ထက်ပိုသော မြေပေါ်တွင်  စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန် အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။
 • မြေဧက ၁၀၀ ထက်ပိုသော မြေပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှအပ အခြားလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။

 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်မည့်ကဏ္ဍများ

 1. လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ(ဆေးရွက်ကြီး၊ ဗာဂျီးနီးယားဆေးများစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းမပါ)
 2. သစ်တောစိုက်ပျိုးပြုစုရေးနှင့်အခြားသစ်တောလုပ်ငန်းများ၊ ရာဘာသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ
 3. တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ရေထွက်ပစ္စည်းမွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
 4. ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ (စီးကရက်၊ အရက်၊ ဘီယာနှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေ နိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများမပါ)
 5. စက်မှုဇုန်များတည်ထောင်သည့်လုပ်ငန်းများ
 6. မြို့ပြစည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ
 7. မြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ
 8. လမ်း၊ တံတားတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ
 9. ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း၊ မြစ်တွင်းဆိပ်ကမ်းနှင့် ကုန်းတွင်း ဆိပ်ကမ်းဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ
 10. လေဆိပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း
 11. လေယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း
 12. ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ
 13. လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများ
 14. ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ
 15. ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
 16. ပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
 17. ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
 18. သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာသုံးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
 19. ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ
 20. သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ

 

ကန့်သတ်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ

နိုင်ငံတော်ကသာဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ

လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး၊လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်စာပို့ တံဆိပ်ခေါင်း ထုတ်ဝေခြင်း၊ လေကြောင်း ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲ လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းများ၊ ရေကြောင်းပြလုပ်ငန်း၊ သဘာဝသစ်တောနှင့် သစ်တောနယ်မြေများကို စီမံခန့်ခွဲ ထိန်းသိမ်း မှုလုပ်ငန်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွသတ္တု များရှာဖွေ စမ်းသပ်ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ် အားစနစ် ကွပ်ကဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း။

နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကဆောင်ရွက် ခွင့်မရှိသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော အချိန်မှန်ထုတ်စာနယ်ဇင်းပုံနှိပ် ဖြန့်ချိခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ရေချိုငါးဖမ်း လုပ်ငန်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းအလို့ငှာ တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစစ် ဆေးရေးစခန်းတည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အိမ် မွေးတိရိစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ္တု အလတ်စားနှင့်အသေး စား ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ရှာဖွေခြင်း၊ စမ်း သပ်တိုင်းတာခြင်း၊ ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာ ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကျိုချက်ခြင်း၊ သန့်စင် ခြင်း၊ ရေနံတွင်းတိမ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဗီဇာစတစ်ကာများ၊ နိုင်ငံခြားသားပြည်တွင်း နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်များ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ ကျောက်စိမ်း/ကျောက်မျက် ရတနာရှာဖွေခြင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း၊ မီနီ မားကတ်၊ Convenience Store (ကြမ်းခင်း ဧရိယာ ၁၀၀၀၀ စတုရန်းပေ သို့မဟုတ် ၉၂၉ စတုရန်းမီတာအောက်)။

ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ

ငါးချဆိပ်ကမ်း၊ ငါးလေလံစျေးတည်ဆောက် ရေး၊ ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်း၊ သကြားလုံး၊ ကိုကိုး၊ ချောကလက်အပါအဝင် မုန့်အချိုအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြည် တွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊ လူနေအိမ်ခန်းအ ဆောက်အအုံ၊ စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံ တည်ထောင်ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြည် တွင်းခရီးစဉ် ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း များ

နိုင်ငံခြားဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသောအချိန်မှန် ထုတ်သတင်းစာများ၊ Cable TV လုပ်ငန်း၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါဓာတ်ခွဲရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းဆိုင် ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ လေယာဉ်ပြုပြင်ထိန်း သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်း များ၊ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလုပ်ငန်း၊ ၁၀၀ ဧကနှင့် အထက်ရှိမြို့ပြနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံ

100% INVESTMENT

JOINT VENTURE (JV)

CONTRACT

OTHER INVESTMENT FORMS

ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍများ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း

နိုင်ငံခြားသား၊ နိုင်ငံသား၊ အစိုးရ ဌာနအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုနှင့်ဖက်စပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း

နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘော တူညီမှုပုံစံဖြင့်ဆောင် ရွက်ခြင်း

Build-Operate-Transfer (BOT)၊ Built-Operate-Own (BOO) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း

 

အာမခံချက်များ

 1. နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများ အကျိုးအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်ခြင်း၊
 2. ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 3. တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 4. သိမ်းယူသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအား မျှတ၍ပြည့်စုံလုံလောက်သော လျော်ကြေးကို မြန်ဆန်စွာပေးချေခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ အခန်း (၁၄) ပုဒ်မ ၅၂ အရ အောက်ပါအခြေအနေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှအပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို သိမ်းယူခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်သိမ်းယူခြင်းကိုဖြစ် စေ၊ ရပ်ဆိုင်းစေခြင်း သဘောသက်ရောက်သော ဆောင်ရွက်မှုများကိုဖြစ်စေ မပြုလုပ်ဟု အာမခံသည်-

 

စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းလျှောက်ထားလွှာစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

 

အဆိုပြုချက်လျှောက်ထားလွှာစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

 

အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

 

အခွန်ခံစားခွင့် လျှောက်ထားလွှာခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်

 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ

 • နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ အစဉ်အလာ၊ ရိုးရာယဉ် ကျေးမှုတို့ကိုလေးစားလိုက်နာရမည်၊
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် တစ်ဦးတည်းပိုင် သို့မဟုတ် တရားဝင် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အဆိုပါ တရားဝင် စီးပွားရေး အဖွဲ့ အစည်း၏ ရုံးခွဲများကို ဥပဒေ နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်၍ မှတ်ပုံတင်ရမည်၊
 • တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ဤဥပ‌ဒေအရ ထုတ်ပြန်သော နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ သဘောတူ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်း ချက်များနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမှုအပါအဝင် ၎င်းတို့ အားထုတ်ပေးထားသောအထူးပြု လိုင်စင်၊ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် လက်မှတ်များတွင် ပါဝင်သည့် စည်းကမ်း ချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်၊
 • လုပ်ငန်းသဘာဝအရဖြစ်စေ၊ အခြားလိုအပ်ချက်အရဖြစ်စေ သက်ဆိုင်သည့် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ လိုင်စင် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်ရယူရန် လိုအပ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်လျှင် ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်၊
 • မိမိငှားရမ်းခွင့်ရရှိထားသော သို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့် ရရှိထားသော မြေ၏ မြေပေါ် မြေအောက်တွင် ခွင့်ပြုထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသော၊ မူလသဘောတူ စာချုပ်တွင် မပါဝင်သော သဘာဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနှင့် ရတနာသိုက်အစရှိသည်တို့ကို တွေ့ရှိပါက ကော်မရှင်ထံသို့ ချက်ချင်းသတင်းပေးအကြောင်း ကြားရမည်။ ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုလျှင် ယင်းမြေပေါ်၌ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ခွင့်မပြု လျှင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ရွေးချယ်တင်ပြသည့် နေရာတစ်ခုအား အစားထိုး ခွင့်ပြုချက်ရယူ ၍ ပြောင်းရွှေ့ ဆောင်ရွက်ရမည်၊
 • မိမိငှားရမ်းခွင့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့်ရရှိသော မြေ၏သဘာဝ မြေမျက်နှာသွင်ပြင် သို့မဟုတ် မြေအနိမ့်အမြင့်အနေအထားအား သိသာထင်ရှားစွာ ပြောင်းလဲမှု ကိုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မပြုလုပ်ရ၊
 • မိမိ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာတွင်ကျင့်သုံးသည့် အကောင်းဆုံးစံချိန် စံညွှန်းများနှင့်အညီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက် ပျက်စီးမှု၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ နစ်နာမှုမဖြစ်စေ ရန် နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန် လိုက်နာဆောင် ရွက်ရမည်၊
 • ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် သက်ဆိုင် သည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာရင်းဇယားများ၊ နှစ်ပတ်လည် ငွေစာရင်းများ နှင့် လိုအပ်သည့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း အသိအမှတ်ပြု စာရင်းကိုင် စံနှုန်းများ နှင့်အညီ ကောင်းမွန်စွာ ပြုစုမှတ်တမ်း တင်ထားရှိရမည်။
 • အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပြီးပိတ် သိမ်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ လုပ်သား အင်အား လျှော့ချခြင်းတို့အတွက် အလုပ်သမားများအား တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ နစ်နာကြေးပေးပြီးမှသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ရပ်ဆိုင်း ပိတ်သိမ်းရမည်၊
 • ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ယာယီပိတ်သိမ်းရပါက ပိတ်သိမ်းထား ရသည့်ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအား တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ညွှန်ကြား ချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစသည်တို့နှင့်အညီ လုပ်ခ၊ လစာ ပေးရမည်၊
 • အလုပ်ကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု၊ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းချို့ယွင်း ဆုံးရှုံးမှု၊ ရောဂါ ရရှိမှု၊ သေဆုံးမှုတို့ဖြစ်ပွားသော အလုပ်သမားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား သို့မဟုတ် အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူအား တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ရထိုက်သည့် နစ်နာကြေးနှင့် လျော်ကြေးကို ပေးရမည်၊
 • မိမိ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များနှင့် ကြီးကြပ်သူများ၊ မိသားစုဝင်များသည် တည်ဆဲ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ များ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများ ကို လေးစားလိုက်နာ ရန် ကြပ်မတ်ရမည်၊
 • အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာရမည်၊
 • ဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခွင့်နှင့်တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ရှိရမည်၊  
 • ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့်ပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက် အရ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှတစ်ပါး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် မသက်ဆိုင်သော သစ်တောများ ခုတ်ထွင်ခြင်း၊ သဘာဝသယံဇာတများတူး ဖော်ခြင်းစသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးစေခြင်းနှင့် လူမှုစီးပွားအပေါ် ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါက အဆိုပါဆုံးရှုံး နစ်နာမှုအတွက် ထိရောက်သည့် လျော်ကြေး ကို နစ်နာသူထံသို့ ပေးလျော်ရမည်၊
 • ကော်မရှင်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးကြည့်ရှုရန် ကြိုတင် အကြောင်း ကြားလာပါက မည်သည့်နေရာကိုမဆို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရန် ခွင့်ပြု ပေးရမည်၊
 • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုင် ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် လိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များသည် ဆန်းစစ်ခြင်းများ မလုပ်ဆောင်မီ ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြု မိန့် သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့်ကို ဦးစွာရယူရမည်။ ဤသို့ ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြု မိန့် သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့်ရယူထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ၎င်းတို့ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေ သည့် ကာလတစ်လျောက်လုံးလိုအပ်သည့် ပတ်ဝန်း ကျင်ထိခိုက်မှုနှင့် လူမှုရေးထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက်များ ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို ကော်မရှင်သို့ တင်ပြရမည်။

Show Sidebar Menu: 

1