ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပါဝင်သော ဒေသဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်များ

            မြန်မာနိုင်ငံသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များပါဝင်သော အောက်ပါဒေသဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည် -

            (က)      အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် (၁၉၈၀)

            (ခ)        တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အကြား ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူစာချုပ် (၂၀၀၂)

            (ဂ)       အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူစာချုပ် (၂၀၀၃)

            (ဃ)      BIMSTEC လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူ စာချုပ် (၂၀၀၄)

            (င)        အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတို့၏အစိုးရများအကြား ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဆိုင်ရာ မူဘောင် သဘောတူစာချုပ် (၂၀၀၅)

            (စ)        အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အကြား ကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဘောင် သဘောတူစာချုပ် (၂၀၀၆)

            (ဆ)      ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတို့အကြား ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (၂၀၀၈)

            (ဇ)       အာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ် (၂၀၀၉)

            (ဈ)       အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ - နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသ တည်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (၂၀၀၉)

            (ည)      အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတို့၏ အစိုးရများအကြားဘက်စုံ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူစာချုပ်  အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ် (၂၀၀၉)

            (ဋ)       တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မနိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အကြား ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူစာချုပ် အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ် (၂၀၀၉)

            (ဌ)        အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူစာချုပ်အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ် (၂၀၁၄)

            (ဍ)       တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မနိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ၏ အစိုးရများအကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ် (၂၀၁၇)

            (ဎ)        ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုသဘောတူစာချုပ် (၂၀၂၀)

အာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ်

အာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ်ဆိုတာဘာလဲ? 

အာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ် ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) ဆိုသည်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်၌ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံပေါင်း (၁၀) နိုင်ငံမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံဒေသအတွင်း အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာစေရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အညီလွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော စုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစနစ် ဖြစ်ထွန်းလာရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း၏ အသေးစိတ် စီမံချက်အရ အဆုံးသတ်ပန်းတိုင် ဖြစ်သော စုပေါင်းစီးပွားရေးသို့ ရောက်ရှိရန်အလို့ငှာအာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ရေးနှင့် အာဆီယံအတွင်းသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဝင်ရောက်လာစေရန် ဆွဲဆောင်ရာတွင် အာဆီယံ၏ ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်းအားတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်များချမှတ်ထားခဲ့ပါသည်။

အာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခန်းကဏ္ဍ

အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံသည် အခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်အတူအာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ် (ACIA) ၏ မဏ္ဏိုင် (၄) ရပ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အခြားသတင်းအချက်အလက်များအတွက် အာဆီယံအဖွဲ့၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် “Guidebook for Businesses and Investors” စာအုပ်တို့အားဖတ်ရှုကိုးကားနိုင်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စာချုပ်များ (BITS)

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသော နိုင်ငံများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- 

စင်ကာပူ ၂၀၁၉ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် စင်ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အကာအကွယ် ပေးရေး သဘောတူစာချုပ်
အစ္စရေး ၂၀၁၄ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပြန်အလှန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ၂၀၁၄ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် တောင်ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမြှင့်တင်ရေးနှင့် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
ဂျပန်    ၂၀၁၃ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေလျော့ ခြင်း ၊ မြှင့်တင် ခြင်း နှင့် အကာအကွယ်ပေးရေးသဘောတူစာချုပ်
ထိုင်း ၂၀၀၈ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အကာအကွယ်ပေး ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
ကူဝိတ် ၂၀၀၈ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ကူဝိတ်နိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အားပေးခြင်းနှင့် အပြန်အလှန် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
လာအို ၂၀၀၃ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် လာအို ပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့ အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အပြန်အလှန် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
တရုတ် ၂၀၀၁ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
ဗီယက်နမ် ၂၀၀၀ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အပြန်အလှန် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
ဖိလစ်ပိုင် ၁၉၉၈ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အပြန်အလှန် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်

Show Sidebar Menu: 

0