အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ

အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ

၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့သည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေနှင့် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်သည့် နည်းဥပဒေကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဤဥပဒေသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ (SEZs) ပေါ်ပေါက်လာစေရန် လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်။

လတ်တလောတွင် SEZ သုံးခုကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်ဖြူ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ထားဝယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သီလဎါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တို့ဖြစ်သည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များအား ထိရောက်စွာ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီတို့ ကို အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများ 

SEZ များတွင် ကင်းလွတ်ဇုန်၊ လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်နှင့်အခြားဇုန်များပါဎင်သည်။

အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ (၂ဝ၁၄) ၏ အခန်း (၁)၊ ပုဒ်မ (၃) တွင် ကင်းလွတ်ဇုန်ကို နိုင်ငံပြင်ပတွင် တည်ရှိသကဲ့သို့ယူဆရမည် ဖြစ်ကြောင်းပြဌာန်းထားသည်။ ကင်းလွတ်ဇုန်သည် အဓိကအားဖြင့် ပြည်ပ တင်ပို့သည့် စျေးကွက်ကို အဓိကထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းဇုန်တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနယ်မြေ၊ သယ်ယူထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းများ နေရာနှင့် လက်ကား ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်နေရာများ ပါဝင်သည်။ SEZ အတွင်းမှ ကုန်စည်များနှင့် ဇုန်အတွင်း တင်သွင်းသော ကုန်စည်တို့အတွက် အကောက်ခွန်နှင့် အခြား အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များ ရရှိနိုင်သည်။

လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်သည် အဓိကအားဖြင့် ပြည်တွင်းစျေးကွက်နှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ အတွင်းရှိ စျေးကွက်ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ အဆိုပါဇုန်၌ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ အိမ်ရာများ၊ ကုန်တိုက်များ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ အာမခံလုပ်ငန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများနှင့် အပန်းဖြေနားနေရာများ ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ နိုင်သည်။

ကင်းလွတ်ဇုန်များ
လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်များ

ပထမ (၇) နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

ပထမ(၅)နှစ်အတွက်ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်

(၇) နှစ်ကျော်လွန်ပြီးနောက် နောက်ထပ် (၅) နှစ်အတွက် တည်ဆဲဥပဒေအရ သတ်မှတ်သည့် ဝင်င်ငွေခွန်နှုန်းထား ၏ ၅ဝ% သက်သာခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 

(၅) နှစ်ကျော်လွန်ပြီးနောက် နောက်ထပ် (၅) နှစ်အတွက် တည်ဆဲဥပဒေအရ သတ်မှတ် သည့် ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထား၏ ၅ဝ% သက်သာခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 

(၁၂)နှစ်ကျော်လွန်ပြီးနောက်နောက်ထပ်(၅)နှစ်အတွက် သီးသန့်ရန်ပုံငွေထား၍ တစ်နှစ်အတွင်း ယင်း လုပ်ငန်း တွင် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလှျင် ထို မြတ်စွန်း ငွေအပေါ် တည်ဆဲဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ဝင်ငွေခွန်နှုန်း ထား၏ ၅ဝ% သက်သာခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 

(၁ဝ) နှစ်ကျော်လွန်ပြီးနောက် နောက်ထပ် (၅)နှစ်အတွက် သီးသန့် ရန်ပုံငွေထား၍တစ်နှစ် အတွင်းယင်းလုပ်ငန်းတွင်ပြန်လည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလှျင် ထိုမြတ်စွန်းငွေ အပေါ် တည်ဆဲ ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ဝင်ငွေခွန်နှုန်း ထား ၏ ၅ဝ% သက်သာခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 

ကုန်သွယ်ခွန်နှင့်တန်ဖိုးဖြည့်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 

ပထမ (၅) နှစ်၌ ထုတ်လုပ်ရေး အတွက် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် အရန် ပစစည်းများ၊ စက်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ကိုယ်ပိုင်ရုံး ခန်းတို့  တည်ဆောက် ရန် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ ကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းရာတွင် အကောက် ခွန်နှင့် အခြားအခွန် အခများ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 

ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ကုန်ကြမ်းများ၊ စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများနှင့် အရန်ပစစည်းများ၊ စက်ရုံများ၊ သိုလှောင်ရုံများနှင့် ကိုယ်ပိုင် ရုံးခန်းများကဲ့သို့သော အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရန်ဆောက် လုပ်ရေး ပစ္စည်းများနှင့် မော်တော်ယာဥ်များကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းရာတွင် အကောက်ခွန်နှင် အခြား အခွန်အခများ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 

အထက်ဖော်ပြပါ အရင်းအမြစ် တို့အတွက် နောင် ၅ နှစ်အတွင်း အကောက်ခွန် နှင့်အခြား အခွန် စည်းကြပ်ခြင်းများမှ ၅ဝ% သက်သာခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 

 

ကုန်ထုတ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ကြမ်း ပစစည်းများနှင့် အခြား ကုန်စည်များ တင်သွင်း မှုအတွက် အကောက်ခွန်နှင့် အခြားအခွန် အခ များကို ပေးဆောင်ရမည်

အခွန်လွတ်လက်ကားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြည်ပ တင်ပို့သည့် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ ဆောင်ရေးကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် တင်သွင်းသည့် ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်မည့် ရောင်းကုန် များ၊ရောင်းချပြီးမှငွေချေမည့်ကုန်စည်များ၊ယင်းလုပ်ငန်း များ အတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် မော်တော် ယာဥ်များ နှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှ တင်သွင်း ရာတွင်အကောက်ခွန်နှင့် အခြား အခွန်အခများ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 

အထက်ပါ တင်သွင်းသော ပစ္စည်း များကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထား သော ကုန်ချော ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့ဖြစ်စေ၊ ကင်းလွတ်ဇုန် အတွင်းသို့ဖြစ်စေ တင်ပို့ခြင်း ဖြစ် လှျင်ယင်း ပစ္စည်းများ တင်သွင်း သည့် အချိိန်က ပေးဆောင်ခဲ့ရ သည့် အကောက်ခွန် နှင့် အခြား အခွန်အခများကို ပြန်လည် ထုတ်ပေးရန် လှေျာက် ထားနိုင် သည်။

ကင်းလွတ်ဇုန်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ပြည်တွင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်မှ ကင်းလွတ်ဇုန် သို့တင်သွင်းသည့် ကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းခွန်ကိုသော် လည်းကောင်းတန်ဖိုးဖြည့်အခွန်ကိုသော်လည်းကောင်း ကင်းလွတ်ခွင့် လှေျာက်ထားနိုင်သည်။

အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေတွင် ကုန်သွယ်ခွန်နှင့် တန်ဖိုးဖြည့် အခွန်တို့အား ၄င်းအခွန်များ သက်သာ ခွင့်ပေးသည့် ကာလ အတွင်း ကင်းလွတ်ခွင့် ခံစား နိုင် သည်။

 

အခြား အခြေအနေများတွင် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများသည် အကောက် ခွန်နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အတွက် တင်သွင်းသော ကုန်ကြမ်း နှင့် ကုန်ချောများအား စည်းကြပ် ထား သည့် အခွန်များကို ပုံမှန်အတိုင်း ပေးဆောင်ရမည်။

 

Show Sidebar Menu: 

0