မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၆/၂၀၂၄ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 221.91 KB Download
pdf
ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပုံငွေမှရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ စာနယ်ဇင်းနှင့်မီဒီယာကဏ္ဍသို့ ထုတ်ပေးထားသည့်ချေးငွေများပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်ကာလအား သက်တမ်း၁ နှစ်ထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း 1.61 MB Download
pdf
၂၉-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့နှင့် ၃၀-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့တို့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 87.78 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၃/၂၀၂၄ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 220.93 KB Download
pdf
၂၄-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 72.38 KB Download
pdf
၂၂-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 74.9 KB Download
pdf
အသိပေးကြေညာခြင်း 186.27 KB Download
pdf
အသိပေးကြေညာခြင်း 186.27 KB Download
pdf
၁၆-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 67.92 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၉/၂၀၂၄ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 221.79 KB Download

Pages