မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကဏ္ဍ) 139.2 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၃၃/၂၀၂၂ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 171.91 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၃၂/၂၀၂၂ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 172.55 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၂၅/၂၀၂၂ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 173.06 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဉပဒေ (Unofficial Translation in Russian Version) 113.32 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဉပဒေ(Unofficial Translation in Russian Version) 49.2 MB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၂၄/၂၀၂၂ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 176.17 KB Download
pdf
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန နိုင်ငံခြားသားများ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးထောက်ခံချက်ရရှိနိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကြေညာချက် 488.71 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၂၃/၂၀၂၂ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 174.02 KB Download
pdf
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 157.16 KB Download

Pages