မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈/၂၀၂၂ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 174.08 KB Download
pdf
၂၂-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 98.01 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ အမည်ခံဒါရိုက်တာများ ခွင့်မပြုကြောင်းနှင့် ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူများကို အမည်ခံအစုရှယ်ယာရှင်များအဖြစ် ခွင့်မပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း 84.53 KB Download
pdf
၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 62.59 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆/၂၀၂၂ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 175.05 KB Download
pdf
၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 62.58 KB Download
pdf
ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက် 164.26 KB Download
pdf
ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက် 164.24 KB Download
pdf
၁၁-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 70.96 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၂ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 173.51 KB Download

Pages