မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
အမိန်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၁၄ 75.49 KB Download
pdf
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ 78.58 KB Download
pdf
၁၁/၂၀၁၄ - ကဏ္ဍ အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 137.85 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၁/၂၀၁၄) 173.94 KB Download
pdf
အမိန်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၉/၂၀၁၄ 378.77 KB Download
pdf
အသင်းဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ 48.46 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၀/၂၀၁၄) 175.17 KB Download
pdf
၉/၂၀၁၄ -ကဏ္ဍ အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 139.34 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၀၉/၂၀၁၄) 172.93 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၀၈/၂၀၁၄) 173.27 KB Download

Pages