မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
2016/ October Foreign Direct Investment By Sector 105.3 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၁/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 43.67 KB Download
pdf
အမိန့်ကြေငြာစာအမှတ် ၁၂၃/၂၀၁၆ 30.21 KB Download
pdf
2016/October- Myanmar Citizens Investment By Sector 89.15 KB Download
pdf
မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် နည်းဥပဒေ (English Version) 239.23 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၀/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 60.78 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ 203.6 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ ၁၉၁၄ 854.2 KB Download
pdf
အထူးကုမ္ပဏီ အက်ဥပဒေ ၁၉၅၀ 232.55 KB Download
pdf
မြန်မာကုမ္ပဏီစည်းမျဉ်းများ ၁၉၄၀ (English language) 379.83 KB Download

Pages