မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
2016/ July - Yearly Approved Amount of Foreign Investment By Sector 7.76 KB Download
pdf
2016 / July Foreign Direct Investment By Country 202.07 KB Download
pdf
2016 / July Foreign Direct Investment By Sector 92.1 KB Download
pdf
2016/ July - Myanmar Citizen Investment By Sector 100.81 KB Download
pdf
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဘောင်နှင့် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ 1.09 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၄/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 34.28 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ(မူကြမ်း) (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) 507.47 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ(မူကြမ်း)(၆-၇-၂၀၁၆) 312.57 KB Download
pdf
2016 / June Foreign Direct Investment By Country 280.92 KB Download
pdf
2016 / June Foreign Direct Investment By Country 285.47 KB Download

Pages