မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၀၂/၂၀၁၅) 791.49 KB Download
pdf
၁/၂၀၁၅ - ကဏ္ဍ အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 717.1 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၀၁/၂၀၁၅) 962.7 KB Download
pdf
၁၂/၂၀၁၄ ကဏ္ဍ အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 20.45 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၂/၂၀၁၄) 36.66 KB Download
pdf
MIC Information: Submitting the Investment Proposal (Burmese language) 9.56 KB Download
pdf
OECD Investment Policy Reviews Myanmar 2014 (English language) 2.44 MB Download
pdf
အမိန်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၁၄ 75.49 KB Download
pdf
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ 78.58 KB Download
pdf
၁၁/၂၀၁၄ - ကဏ္ဍ အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 137.85 KB Download

Pages