မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
2016 / September Foreign Direct Investment By Country 77.5 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်း (17-10-2016) 195.1 KB Download
pdf
2016/September- Myanmar Citizens Investment By Sector 83.85 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၉/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 41.05 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ အတည်ပြု ပြီးသော ဥပဒေကြမ်း) 195.34 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၈/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 41.09 KB Download
pdf
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် MIC ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းလမ်းညွှန်စာအုပ် 1.29 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ(မူကြမ်း) (အပြီးသတ်မူကြမ်း ၂၀၁၆) (၁၆-၉-၂၀၁၆) 186.38 KB Download
pdf
2016/Augusts - Yearly Approved Amount of Foreign Investment By Sector 7.69 KB Download
pdf
2016/ August- Yearly Approved Amount of Foreign Investment By Country 8.57 KB Download

Pages