မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 952.35 KB Download
pdf
၂/၂၀၁၇- နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်မှုအခြေအနေ 1.19 MB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁/၂၀၁၇ 26.53 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၇ 111.19 KB Download
pdf
မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းများဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် 1.07 MB Download
pdf
၁/၂၀၁၇- ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေ 1.03 MB Download
pdf
နှစ်စဉ် နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအနေ(၁/၂၀၁၇) 203.54 KB Download
pdf
၁/၂၀၁၇- နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်မှုအခြေအနေ 2.58 MB Download
pdf
၁/၂၀၁၇- ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်မှုအခြေအနေ 1.39 MB Download
pdf
2017/ January Foreign Direct Investment Yearly Approved Amount By Country 203.54 KB Download

Pages