မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် MIC ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းလမ်းညွှန်စာအုပ် 1.29 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ(မူကြမ်း) (အပြီးသတ်မူကြမ်း ၂၀၁၆) (၁၆-၉-၂၀၁၆) 186.38 KB Download
pdf
2016/Augusts - Yearly Approved Amount of Foreign Investment By Sector 7.69 KB Download
pdf
2016/ August- Yearly Approved Amount of Foreign Investment By Country 8.57 KB Download
pdf
2016 / August Foreign Direct Investment By Sector 94.32 KB Download
pdf
2016 / August Foreign Direct Investment By Country 116.33 KB Download
pdf
2016/August- Myanmar Citizens Investment By Sector 84.78 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၇/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 60.7 KB Download
pdf
နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးမူဝါဒ 165.26 KB Download
pdf
2016/August- Myanmar Citizens Investment By Sector 84.78 KB Download

Pages