မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 282.16 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇ 128.65 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 938.89 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 866.68 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၇)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 56.38 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ 99.13 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ 95.07 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ 92.09 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ 350.68 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ 350.69 KB Download

Pages