မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
ပုံစံ(၁၄) ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း စီးပွားဖြစ်စတင် ဆောင်ရွက် သည့် နေ့ရက် တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း 16.14 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကဏ္ဍ) 198.08 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 198.06 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 282.16 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇ 128.65 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 938.89 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 866.68 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၇)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 56.38 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ 99.13 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ 95.07 KB Download

Pages