မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
နှစ်စဉ် နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအနေ(၁/၂၀၁၇) 203.54 KB Download
pdf
၁/၂၀၁၇- နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်မှုအခြေအနေ 2.58 MB Download
pdf
၁/၂၀၁၇- ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်မှုအခြေအနေ 1.39 MB Download
pdf
2017/ January Foreign Direct Investment Yearly Approved Amount By Country 203.54 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေ(မူကြမ်း) 249 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ (ပထမမူကြမ်း) ဒုတိယပိုင်း 111.16 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်မည့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၂ အရ ကန့်သတ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း(မူကြမ်း)အား အများပြည်သူလေ့လာအကြံပြုနိုင်ရန် အသိပေးတင်ပြခြင်း 133.43 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်မည့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၂ အရ ကန့်သတ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း(မူကြမ်း)အား အများပြည်သူလေ့လာအကြံပြုနိုင်ရန် အသိပေးတင်ပြခြင်း 114.43 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ(တရုတ်ဘာသာ)(Simplified)(Unofficial Translation) 358.64 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 43.79 KB Download

Pages