မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် 41.88 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၇)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 80.37 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 941.33 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.19 MB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 952.35 KB Download
pdf
၂/၂၀၁၇- နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်မှုအခြေအနေ 1.19 MB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁/၂၀၁၇ 26.53 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၇ 111.19 KB Download
pdf
မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းများဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် 1.07 MB Download
pdf
၁/၂၀၁၇- ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေ 1.03 MB Download

Pages