မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၇)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 56.38 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ 99.13 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ 95.07 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ 92.09 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ 350.68 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ 350.69 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ 273.67 KB Download
pdf
Shan State Investment Opportunity Survey Report 81.97 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဆက်စပ်သောဥပဒေများ 65.03 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဆက်စပ်သောဥပဒေများ 65.03 MB Download

Pages