မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 108.28 KB Download
pdf
မန္တလေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၅ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ) 3.81 MB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၀/၂၀၁၆ 901.23 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၆/၂၀၁၆ (အင်္ဂလိပ်) 46.94 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၆/၂၀၁၆ 969.64 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၀/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 70.29 KB Download
pdf
နှစ်စဉ် ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုပြီးပမာဏ (၂/၂၀၁၆) 8.27 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၂/၂၀၁၆) 10.8 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၂/၂၀၁၆) 369.14 KB Download
pdf
ကဏ္ဍအလိုက်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၂/၂၀၁၆) 237.36 KB Download

Pages