မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
ပုံစံ(၁၅) မြေ/ အဆောက်အအုံအား တဆင့်ငှားရမ်းထားကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း 41.87 KB Download
pdf
ပုံစံ(၁၆) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရန်အတွက် လျှောက်ထားလွှာ 25.39 KB Download
pdf
ပုံစံ(၁၃) ဘဏ္ဍာငွေလွှဲပြောင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း 22.81 KB Download
pdf
ပုံစံ(၁၄) ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း စီးပွားဖြစ်စတင် ဆောင်ရွက် သည့် နေ့ရက် တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း 16.14 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကဏ္ဍ) 198.08 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 198.06 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 282.16 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇ 128.65 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 938.89 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 866.68 KB Download

Pages