မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၆/၂၀၁၇) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း 130.99 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၅/၂၀၁၇) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း 120.59 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၄/၂၀၁၇) ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း 116.7 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၃/၂၀၁၇) ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း 105.08 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၂/၂၀၁၇) မွန်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း 191.17 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၁/၂၀၁၇) ချင်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း 114.64 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၀/၂၀၁၇) ကရင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း 104.65 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၉/၂၀၁၇) ကယားပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း 127.23 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၈/၂၀၁၇)၊ ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း 130.53 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ နှစ် အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကဏ္ဍအလိုက်) 198.13 KB Download

Pages