မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
အသိပေးကြေညာချက် 22.98 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၃/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 47.48 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (ဂျပန်ဘာသာ) (Unofficial Translation) 554.13 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (ကိုးရီးယားဘာသာ) (Unofficial Translation) 675.99 KB Download
pdf
2016/ November Myanmar Citizen Investment By Sector 117.61 KB Download
pdf
2016/ November Yearly Approved Amount for By Country 10.05 KB Download
pdf
2016/ November Yearly Approved Amount for By Sector 7.7 KB Download
pdf
2016/ November Foreign Direct Investment By Sector 104.15 KB Download
pdf
2016/ November Foreign Direct Investment By Country 98.9 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၂/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 36.79 KB Download

Pages