မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ(တရုတ်ဘာသာ)(Simplified)(Unofficial Translation) 358.64 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 43.79 KB Download
pdf
Myanmar Investment Rule (Second Draft) 534.13 KB Download
pdf
COST OF DOING BUSINESS IN MYANMAR-SURVEY REPORT 2017 5.59 MB Download
pdf
COST OF DOING BUSINESS IN MYANMAR-SURVEY REPORT 2017 5.6 MB Download
pdf
Invitation to the Shan State Investment Fair on February 10, 2017 11.28 KB Download
doc
General Information on Shan State Investment Fair 149.5 KB Download
pdf
Flyer for Shan State Investment Fair (Japanese Version) 468.91 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ (ပထမမူကြမ်း-ပထမပိုင်း) 810.16 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ (ပထမမူကြမ်း-ပထမပိုင်း) 810.16 KB Download

Pages