မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
ဝန်ဆောင်စရိတ်နှုန်းထားများပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း 114.43 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၇/၂၀၂၄ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၄/၂၀၁၉ ကို ပြင်ဆင်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 78.04 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၈/၂၀၂၄ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 445.67 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၄၇/၂၀၂၄ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 448.07 KB Download
pdf
၂၀-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 76.73 KB Download
pdf
အသိပေးကြေညာခြင်း 66.27 KB Download
pdf
အသိပေးကြေညာခြင်း 73.93 KB Download
pdf
အသိပေးကြေညာခြင်း 66.27 KB Download
pdf
အသိပေးကြေညာခြင်း 62.99 KB Download
pdf
၁၅-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့နှင့် ၁၈-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့တို့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 73.41 KB Download

Pages