မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
ကုမ္ပဏီများအား အသိပေးခြင်း 289 KB Download
pdf
ကုမ္ပဏီများအား အသိပေးခြင်း 48.15 KB Download
pdf
၄-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 187.22 KB Download
pdf
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၃/၂၀၂၂) 562.41 KB Download
pdf
ကုမ္ပဏီများသို့ အသိပေးကြေညာချက် 73.99 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၄၀/၂၀၂၂ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 167.63 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၃၉/၂၀၂၂ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 167.91 KB Download
pdf
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ကြေညာချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ချက် 63.33 KB Download
pdf
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ကြေညာချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ချက် 44.04 KB Download
pdf
၂၇-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 73.57 KB Download

Pages