မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
ကဏ္ဍအလိုက်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၂/၂၀၁၅) 436.1 KB Download
pdf
ASEAN-Indian Investment Agreement 2014 (English language) 1.47 MB Download
pdf
ASEAN-China Investment Agreement 2009 (English language) 870.26 KB Download
pdf
ASEAN Comprehensive Investment Agreemet (ACIA) 2012 (English Version) 1.58 MB Download
pdf
Agreement establishing the ASEAN / Australian / New Zealand Free Trade Area 642.48 KB Download
pdf
World Bank: Myanmar Investment Climate Assessment 2015 (English language) 9.48 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (မူကြမ်း) ၂၉-၇-၂၀၁၅ 329.33 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၁/၂၀၁၅)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 43.87 KB Download
pdf
2015/ August- Yearly Approved Amount of Foreign Investment by Country 10.68 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၀/၂၀၁၅)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 42.99 KB Download

Pages