မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
ပုံစံ (၁၀) သုံးလပတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း ။ 1.1 MB Download
pdf
ပုံစံ (၁၀) သုံးလပတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း ။ 1.13 MB Download
pdf
ပုံစံ (၁၀) သုံးလပတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း ။ 1.13 MB Download
pdf
ပုံစံ (၁၀) သုံးလပတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း ။ 1.15 MB Download
pdf
ပုံစံ (၁၁) နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း ။ 142.57 KB Download
pdf
ပုံစံ ( ၁၂ - က ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင် သူများအတွက် အလုပ်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း 19.47 KB Download
pdf
ပုံစံ ( ၁၂ - ခ ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင် သူများအတွက် အလုပ်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း 19.65 KB Download
pdf
ပုံစံ (၁၃) ဘဏ္ဍာငွေလွှဲပြောင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း 22.81 KB Download
pdf
ပုံစံ (၁၄) ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း စီးပွားဖြစ်စတင် ဆောင်ရွက် သည့် နေ့ရက် တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း 16.14 KB Download
pdf
ပုံစံ(၁၅) မြေ/ အဆောက်အအုံအား တဆင့်ငှားရမ်းထားကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း 41.87 KB Download

Pages