မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
ပုံစံ ( ၄ - ခ ) အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ 34.5 KB Download
pdf
ပုံစံ ( ၄ - ခ ) အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ 76.8 KB Download
pdf
ပုံစံ ( ၅ - က ) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အတည်ပြုမိန့် 16 KB Download
pdf
ပုံစံ ( ၅ - ခ ) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ အတည်ပြုမိန့် 16.43 KB Download
pdf
ပုံစံ ( ၆ ) အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်လျှောက်ထားလွှာ 41 KB Download
pdf
ပုံစံ ( ၇ - က ) မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားလွှာ 24.04 KB Download
pdf
ပုံစံ ( ၇ - ခ ) မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားလွှာ 24.12 KB Download
pdf
ပုံစံ ( ၈ ) အစုရှယ်ယာ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းခြင်းလျှောက်ထားလွှာ 44.31 KB Download
pdf
ပုံစံ (၉) ကန့်သတ်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း 19.6 KB Download
pdf
ပုံစံ (၁၀) သုံးလပတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း ။ 145.28 KB Download

Pages