မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
2023 / April Myanmar Citizen Investment By Sector 567.77 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၇/၂၀၂၃ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 205.78 KB Download
pdf
၂၆-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 85.48 KB Download
pdf
၂၀-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 108.92 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၄/၂၀၂၃ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 170.91 KB Download
pdf
ကုမ္ပဏီများသို့အသိပေးကြေညာခြင်း 47.79 KB Download
pdf
၁၈-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 99 KB Download
pdf
နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာစံများ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ပြဋ္ဌာန်းခြင်း 916.31 KB Download
pdf
နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာ‌ရေးအစီရင်ခံစာစံများ အကျုံးဝင်သက်ရောက်မည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း 786.92 KB Download
pdf
၆-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 79.88 KB Download

Pages