မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍအလိုက်စာရင်း 934.87 KB Download
pdf
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁/၂၀၂၃) 618.41 KB Download
pdf
၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 348.46 KB Download
pdf
၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 80.59 KB Download
pdf
၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကဏ္ဍ) 23.73 KB Download
pdf
ကုမ္ပဏီများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း 70.08 KB Download
pdf
၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒေသအလိုက်စာရင်း 1.19 MB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၉/၂၀၂၃ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 167.08 KB Download
pdf
၂၄-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 69.12 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၅/၂၀၂၃ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 167.29 KB Download

Pages