မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၄၂/၂၀၂၃ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 219.65 KB Download
pdf
၅-၉-၂၀၂၃အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 55.89 KB Download
pdf
အသိပေးကြေညာချက် 70.7 KB Download
pdf
အသိပေးကြေညာချက် 91.12 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၃၈/၂၀၂၃ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 220.72 KB Download
pdf
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်သည့်စနစ်အပိုင်း (၂)တွင် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်သူခန့်ထားခွင့် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက် 6.46 MB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၃၃/၂၀၂၃ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 219.5 KB Download
pdf
၂၃-၈-၂၀၂၃အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 131.24 KB Download
pdf
၁၈-၈-၂၀၂၃အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 60.43 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၂၇/၂၀၂၃ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 219.14 KB Download

Pages