ဦးကြူမိသားစု ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ဦးကြူမိသားစု ကုမ္ပဏီလီမိတက်

Phone
-
Email
-
Address
မြေကွက် အမှတ်-(၁၆၅)၊ (၁၆၆)၊ (၁၆၇)၊ (၁၇၆)၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်- သီလဝါ စက်မှုဇုန်၊ သန်လျင်-ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Website
-
State or Region
Yangon, Thanlyin
Permit or Endorsement
Permit
Business Sector
Manufacturing
Local or Foreign Investment
Local

If you are a representative from a private enterprise, and would like to update your company's details - please click here

Investment Summary 

TBC

Annual Performance Reports 

TBC